מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ג: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל

יעד בית-ספרי

10הכלת תלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי למיצוי הפוטנציאל

احتواء التلاميذ على الصعيد السلوكيّ والتعلّميّ من أجل تحقيق القدرات الكامنة

 • התמדה בבית הספר.
 • אחוז נשירה מבית הספר.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על היעדר תחושת מוגנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • האם קיימות שגרות עבודה וסדירויות למיפוי, התערבות מעקב ובקרה לקידום הישגי לומדים?
 • עד כמה צוות בית הספר מגבש תכנית עבודה מעכתית להכלת תלמידים ולמיצוי הפוטנציאל של כלל הלומדים?
 • האם ניבנות תכניות עבודה אישיות לחיזוק הפרסונליזציה, והתאמת המענים לכ התלמידים למיצוי הפוטנציאל?
 • עד כמה מוטמע תפקיד המת"ל ברמה המערכתית כמוביל תהליכים פדגוגיים מערכתיים מותאמים לכלל הלומדים?
 • עד כמה מוטמע תפקיד רכז ההשתלבות, כמוביל תהליכים מערכתיים להתמודדות עם מגוון אוכלוסיות?
 • האם אוייש רכז פדגוגי (תפקיד חדש בחט"ב), כמוביל תהליכים מערכתיים לקדום ההישגים בבית הספר?
 • עד כמה המורים מתפתים מיקצועית ויודעים להשתמש בפרקטיקות הוראה איכותיות לקידום תלמידים על כל הרצף?
 • עד כמה המחנכים בבית הספר תופסים את עצמם כמתכללים את תהליך המיפוי והאיתור של צורכי התלמידים?
 • עד כמה מגבשים המורים ערוצי פעולה בשיתוף ההורים לקידום התלמידים?
 • האם קיימים בבתי הספר מרחבים לקידום תכניות התערבות אישיות לתלמידים?
 • עד כמה מכירים המורים את נושא המחונן בכיתתו? עד כמה מכירים המורים דרכים להתמודדות עם ילדים ונוער בסיכון? ד כמה מכירים המורים מתודות לקידום ולשילוב תלמידים עולים? עד כמה מכירים המורים מתודות לקידום ולשילוב תלמידים עולים?
 • עד כמה המורים משתמשים ב"אתר מלווה מקצוע" למתן מסגרת פדגוגית ומענה דיפרנציאלי לכלל הלומדים?

תרבות ארגונית

 • לבסס תרבות אירגונית של מיפוי, מעקב ובקרה מתמדת לקידום הלומדים בהיבטי לימודיים, רגשיים, חברתיים.
 • לבסס את תפקיד הרכז הפדגוגי כגורם מערכתי לקידום הישגי לומדים ופיתוח פדגוגיה מותאמת למאה ה21
 • לבסס את רכז ההשתלבות כגורם מערכתי להתמודדות עם מגוון אכלוסיות
 • למסד מפגשים קבועים של הצוות הרב-מקצועי להיוועצות, לבנייה ולבחינת התוכניות האישיות, הכיתתיות ותוכנית הבית ספרית.
 • להבנות מסגרות לימודיות, ריגשיות וחברתיות, המאפשרות לתת מענה לכלל הלומדים ולכלל הקשיים העולים.
 • לשלב כלי הערכה ומיפוי התנהגותיים ולימודיים בכתיבת תוכנית עבודה אישית וכיתתית ובשיתוף עם ההורים והתלמידים
 • למסד קשר רציף עם הורי התלמידים במטרה לקדם את המענים הנדרשים.
 • לקדם יוזמות של "פדגוגיה מוטת עתיד" ובה ההיבט של פרסונליזציה.
 • לגבש צוות בין - מיקצועי ובו בעלי תפקידים מערכתיים לקידום כלל הלומדים כולל מת"ל, רכז פדגוגי ורכז השתלבות

הוראה-למידה-הערכה

 • למפות ברמה בית ספרית, כיתתית ואישית את הישגי הלומדים בהיבטים לימודיים, חברתיים ורגשיים.
 • לבנות תוכניות התערבות אישיות ומערכתיות למתן מענה לצרכים של תלמידים על כל ההיבטים.
 • לקדם שגרות עבודה לתהליכי הנחייה ופיתוח מיקצועי לקידום הפרסונליזציה בחינוך כלל הלומדים אותם ילווה המת"ל
 • לקיים תהליכי מעקב ובקרה אחר התקדמות הלומדים והתאמת מתמדת של תכניות ההתערבות.
 • להקים סביבות למידה מותאמות לתחומי העניין ולרמות השונות של הלומדים.

פיתוח מקצועי

 • להעמיק את הידע המקצועי של הצוות החינוכי במתן מענה מותאם לכלל הלומדים
 • לעודד את המורים להשתתף בפיתוח מיקצועי הממקד במתן מענים דיפרנציאלים לכלל הלומדים
 • לפתח ולבסס ידע וכלים פסיכו-פדגוגיים, המכוונים להענקת מענים דיפרנציאליים מותאמים לצורכי הפרט בכיתה ומחוצה לה.
 • לקיים השתלמות בית ספרית בנושא ממן מענים בהיבטים הלימודיים, ריגשיים חברתיים ולהתמודדות עם כלל האכלוסיות.

תרבות ארגונית

 • למסד שיח בין צוותים מהחינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד המלמדים בבית הספר, לשם יצירת שפה משותפת ומתן מענה מותאם לצרכים של מגוון הלומדים.
 • לקדם קשר בין המרכז החינוכי בבית החולים שבו שוהה התלמיד בעת מחלה ממושכת (על פי חוק חינוך חינם לילדים חולים) לבין בית הספר בו לומד בקהילה.

הוראה-למידה-הערכה

 • להתייחס באופן מכבד לגילו הכרונולוגי של הלומד בפעילויות השונות ובתקשורת שוטפת, תוך התאמת תכנים, כלי הערכה וחומרי למידה לרמת התפקוד שלו.
 • לתכנן רצף רב-שנתי בהוראת תחומי הדעת, כך שתתאפשר התקדמות בתכנים בהתאם לשכבת הגיל, תוך עקיפת פערי ידע ופערים במיומנויות היסוד.
 • ללמד בהלימה מרבית לתוכניות הלימודים בחינוך הרגיל, תוך ביצוע התאמות ושינויים ותכנון חלופות, בהתאם לפער בין תפקוד התלמיד לבין המצופה בשכבת הגיל.
 • לבנות תוכנית אישית לכל תלמיד הזכאי לשירותי חינוך מיוחדים, תוך שילוב התמיכות הנדרשות.
 • להנגיש תהליכים לימודיים, חברתיים ואחרים באמצעי טכנולוגיה מסייעת, תוך הפעלת שיקול דעת באשר לנחיצות האמצעי והתאמתו לצורכי התלמיד.
 • פיתוח דרכי הוראה מגוונות ברוח "לב לדעת" לקידום הוראה פרסונלית ולמיצוי סגולות התלמיד.       
 • התאמת דרכי הוראה ללמידה לאוכלוסיית העולים החדשים בחמ"ד.
 • להטמיע את תוכנית "מתעודה לתהודה", המחזקת למידה אישית מותאמת יכולות והתפתחות אישית.
 • לשלב את רכז ההשתלבות בישיבות צוות שיסייע בקידום יכולות המורים לתת לתלמידים מענה על צורכיהם השונים.
 • תוכניות עבודה מערכתיות המבוססות על מיפוי, התערבות מעקב ובקרה ותכניות מקדמות לכלל הלומדים
 • מיפויים מערכתיים של הידגי לומדים בהיבטם לימודיים, ריגשיים חברתיים
 • תכניות עבודה אישיות לקידום הפרסונליזציה בחינוך
 • ישיבות עבודה למעקב , בקרה והתאמה מתמדת של תכניו ההתערבות
 • שגרות עבודה לצוותי הנחייה בית ספרית של המת"ל עם כל צוותי ההוראה
 • שגרות של פיתוח מיקצועי לקידום הלומדים בהובלת מת"ל ורכז השתלבות
 • מסגרות ייחודיות לקידום תלמידים: תלמיד בחינוך המיוחד, המחונן, העולה החדש, הילד בסיכון, התלמיד המתקשה וכולי.
 • חינוך מיוחד: מגוון כלים וערוצים לקיום תקשורת שוטפת עם הורי התלמידים.
 • חינוך מיוחד: מעורבות של הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים בהנהגה הבית ספרית.

חינוך מיוחד

חמ"ד

מגזר ערבי:

תכנית ההכלה: שילוב הלומדים וקידומם במוסדות החינוך תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים الاحتواء

לגעת מבעד לשריון תכנית בנושא הפרעת קשב וריכוז لمس من خلال الدرع

תוכניות תוספתיות כתוספת לתכנית הלימודים בתחום הלימודי או החברתי برامج إضافيّة

דיבור בציבור לפיתוח מיומנויות תלמידים בהצגה ובדיבור מול קהל الكلام للأنام

 • שמינייה בשביל כל אחד: הלמידה ב"חברותא" היא מתודה של למידה שיתופית. במסגרתה נוצרת מסגרת חברתית/לימודית - "השמינייה". השמינייה מהווה את קבוצת השייכות הראשית של התלמיד. השמינייה המגובשת לא משאירה אף ילד בצל; כל ילד מרגיש שרואים אותו במסגרת תומכת ומוגנת. תפיסת המצוינות אצל התלמידים עוברת שינוי והם שואפים להצלחה קבוצתית ולא רק אישית. בי"ס ניסויי יובלים, באר שבע
 • חינוך מכיל: למידה משותפת עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים מכינה את הילדים לחיים בעולם רב-תרבותי המכיר בייחודיותו של האחר ומעניק שוויון הזדמנויות לכל פרטיו. המודל מכיל ילדים בעלי מוגבלויות בכיתות אם מעורבות ובחוגים מעורבים. הלימוד המשותף משקף לילדים בבהירות עד כמה מורכבת החברה שבה הם חיים ומלמדם להתנהל ברגישות ובכבוד לזולת. בי"ס ניסויי ראשית, אלון שבות


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.