מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ג: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל

יעד בית-ספרי

11קידום הכלה והשתלבות מיטבית של תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל

יעד ארוך לדוגמא

1.     אחוז התלמידים עם הצרכים המיוחדים המסיימים את חוק לימודיהם במסגרת החינוך הרגיל

2.     שיעור התלמידים המגיעים לוועדת זכאות ואפיון לאחר תהליכי מיצוי אפשרויות

3.    שיעור המורים בצוות המדווחים על קיומן של שגרות וסדירויות לשיתופי פעולה בין חברי הצוות הרב מקצועי בבית הספר

4.     קיים מודל מוסדר לקשר רציף ומתמשך לשותפות הורים לבניית תכנית אישית - מיצ"ב אקלים, שותפות הורים בבית הספר

5.     מתקיימים מודלים ומנגנונים הנותנים מענה למגוון צרכי התלמידים מיצ"ב אקלים, סביבה פדגוגית

6.     שיעור המורים המשתתפים בפיתוח מקצועי בנושאי הכלה והשתלבות

7.     אחוז התלמידים עם הצרכים המיוחדים הלומדים במסגרות החינוך הרגיל

8.     אחוז המורים המדווחים על שיפור במסוגלותם להכיל תלמידים שוני צרכים

9.     אחוז  המורים המדווחים על שיפור במסוגלותם ללמד בכתה הטרוגנית

 1. עד כמה בבית הספר מתקיימים מנגנונים למתן מענה המאפשר לתלמיד זכאי שירותי חינוך מיוחד ללמוד במסגרת חינוך רגיל?
 2. עד כמה בית הספר מיישם תהליכי "מיצוי אפשרויות", בשיתוף צוות, מפקח והורים, טרם הפניית תלמיד לוועדת זכאות ואפיון?
 3. עד כמה מתקיימות בבית הספר מסגרות ללמידת עמיתים להוראה מותאמות בכיתה הטרוגנית?
 4. עד כמה מתקיימות בבית הספר מסגרות ללמידת עמיתים המשותפות לאנשי צוות מהחינוך המיוחד ומהחינוך הרגיל?
 5. עד כמה מתקיימות מסגרות לעבודת הצוות הרב מקצועי לקידום הכלה והשתלבות של תלמידים עם צרכים מיוחדים?
 6. עד כמה מתקיימות מסגרות לקיום שותפות עם ההורים, ברמת יידוע, היוועצות, תיאום ושיתוף פעולה?
 7. עד כמה קיימת מעורבות הורים בבניית תכנית אישית ובהתאמת המענה הנדרש לילדם?
 8. עד כמה מתקיים תהליך של איגום כלל משאבי בית הספר למתן מענה למגוון צרכי התלמידים?
 9. עד כמה המחנכים בבית הספר תופסים את עצמם כאחראים לקידומו ולהצלחתו של התלמיד הזכאי לשירותי חינוך מיוחדים?
 10. עד כמה המחנכים  בבית הספר תופסים את עצמם כמתכללים את המענה הרב מקצועי המותאם לצורכי התלמיד הזכאי לשירותי חינוך מיוחדים?
 11. עד כמה מתקיים  בבית הספר תהליך פיתוח מקצועי/הדרכה סדורה בנושאים המקדמים הכלה והשתלבות של תלמידים?
 12. עד כמה הפיתוח המקצועי הבית ספרי בנושאי הכלה והשתלבות מובל על ידי כוחות פנימיים של צוות בית הספר לצד גורמי חוץ?
 13. עד כמה הפיתוח המקצועי מותאם להעמקת הידע אודות הכלה והשתלבות ולמתן מענה למגוון אוכלוסיות התלמידים?

הכלה פדגוגית:

-           למסד ערוצים ללמידת עמיתים, לתקשורת ולהיוועצות לטיוב המענה המקצועי לצורכי כלל התלמידים.

הכלה רגשית חברתית

-           לזמן לצוות החינוכי ליווי מקצועי, להיוועצות ושיח במהלך ההתמודדות עם מגוון הצרכים והאתגרים בהוראת כיתה הטרוגנית.

-           לייצר סדירויות למתן מענה רגשי-חברתי למגוון צרכי התלמידים.

-          ללוות את ההורים בתהליכי ההכנה לוועדות מתוקף חוק תוך השענות על נהלים והנחיות.

הכלה ארגונית

-           לקיים שגרות לשיח חברתי-ערכי בין כלל הורי הכיתה/בית הספר אודות בהיבטים הקשורים להכלה והשתלבות.

-           להבנות שגרות לבניית תכנית להכלה ולמיצוי אפשרויות ממשאבי החינוך הרגיל ולמעקב אחר יישומה, בשיתוף צוות

רב-מקצועי וההורים (רכיבי תכנית התערבות).

-          לקיים שגרות לשיתוף ההורים לבניית תכנית אישית לתלמידים זכאי שירותי חינוך מיוחדים, ברמת יידוע, היוועצות, תיאום ושיתוף

פעולה.

-         להסדיר מנגנונים ומסגרות פעולה לבעלי תפקידים ייעודיים להכלה והשתלבות.

-         לבנות תכנית לשימוש מושכל במשאבי בית הספר למתן מענה מותאם לצורכי הכלה והשתלבות.

-        לקיים מסגרות קבועות לשיח, היוועצות ולמידת עמיתים בצוות החינוכי ובכלל זה בין צוותי החינוך המיוחד והחינוך הרגיל בבית הספר.

-     לעודד הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים לקחת חלק בהנהגת ההורים המוסדית.

הכלה פיזית

 -   למפות את צרכי בית הספר ולהסדיר את ההנגשות הנדרשות ברמה הפיזית.

הוראה-למידה-הערכה

הכלה פדגוגית

-           לתכנן תהליכי הוראה, למידה, הערכה במגוון דרכים ואמצעים להתמודדות עם תכניות הלימודים

-           לבנות וליישם תכניות התערבות המתבססות על מיפוי חוזקות וצרכים, למתן מענה פדגוגי למגוון צרכי התלמידים

-           לאפשר מגוון אפשרויות לשיתוף, השתתפות וביטוי ידיעותיהם של כלל התלמידים בלמידה

-           להשתמש במגוון כלים להערכה אל מול יעדים אישיים לצד ההישגים הנדרשים בשכבת הגיל

-           להכיר וליישם את מגוון התמיכות וההתאמות בהוראה, למידה והערכה ולקיים בחירה מושכלת עבור כל תלמיד

הכלה רגשית חברתית

-           למפות את הצרכים החברתיים-רגשיים של כלל תלמידי הכיתה

-           לבנות וליישם תכנית התערבות אישית הנותנת מענה רגשי חברתי למגוון צרכי התלמידים

-           לשתף את כל תלמידי בית הספר בכלל הפעילויות במהלך יום הלימודים ולאחריו

הכלה ארגונית

-           לאפשר ולתכנן גמישות בארגון הלמידה בהתאם לצורכי התלמידים ולמשאבי המוסד החינוכי ברמת ארגון התכנים, הזמן,

הלומדים והצוות

-          לקיים מנגנונים לתהליכים רפלקטיביים, להערכה ולמדידה של תהליך ההכלה וההשתלבות בבית הספר

הכלה פיזית

-        ליצור סביבות למידה מותאמות ומונגשות לכלל הלומדים

פיתוח מקצועי

הכלה פדגוגית

-           להעמיק את הידע של הצוות החינוכי אודות מאפיינים וצרכים מגוונים תוך התמקדות במאפייני  התלמידים בבית הספר

-           להעמיק את הידע של המורים אודות מיומנויות וכלים של תיווך בלמידה והוראה מותאמת

-           להעמיק את הידע של המורים אודות חלופות בהערכה

הכלה רגשית-חברתית

-           להעמיק את הידע של המורים אודות מודלים וכלים ליצירת לכידות חברתית בין כלל התלמידים בכיתה

-           להעמיק את הידע והכלים של הצוות החינוכי בהתמודדות עם בעיות התנהגות

הכלה ארגונית

-         לתכנן מתווה רב שנתי לפיתוח מקצועי בהיבטים הקשורים להכלה והשתלבות 

-         ליצור מנגנונים המאפשרים לכוחות הפנים בית ספריים לשתף בידע, כלים, מיומנויות ותובנות

-           להעמיק את הידע של מחנכת הכיתה הרגילה בהכנת תכנית אישית לתלמיד וביישומה ע"י כלל הצוות הרב-מקצועי

-           להעמיק את הידע התאורטי והארגוני של כלל בעלי התפקידים העוסקים בהכלה ובהשתלבות

הכלה פיזית

-           להכיר את מגוון ההנגשות הקיימות ללמידה, הוראה, הערכה בהיבטים לימודיים, רגשיים- חברתיים

הכלה פדגוגית

התכניות לימודיות מגוונות ומותאמות לכלל הלומדים

דרכי ההוראה והלמידה וכלי הערכה מותאמות לכלל אוכלוסיית הלומדים

קיימות תכניות לצמצום פערים לימודיים, חברתיים ותרבותיים

בית הספר מקיים מסגרות למידה ופיתוח מקצועי בנושאי הכלה והשתלבות בשיתוף כוחות פנימיים וחיצוניים

הכלה רגשית-חברתית

בבית הספר קיים מערך תפקידים לתמיכה עבור הצוות בעת קושי בהכלה ושילוב תלמידים

הסייעות מהוות חלק אינטגרלי מצוות בית הספר ומקבלות הדרכה וליווי מקצועי בנושא הכלה והשתלבות

קיימות מסגרות ללמידת עמיתים ושתופי פעולה בין צוות החינוך המיוחד לצוות המורים בכיתה הרגילה.

בבית הספר פועלות תכניות חברתיות התומכות בהכלה ושילוב

בית הספר מפעיל תכניות רצף חברתי- קהילתי לכל אורך היממה והשנה 

כלל ההורים והתלמידים שותפים ומעורבים בפעילויות הבית ספריות

במסגרת שיעורי חינוך וכישורי חיים מושם דגש על היבטים של הכלה ושילוב

הכלה ארגונית

קיימות שגרות לשיתופי פעולה  בקרב הצוות, ההורים, הקהילה ושותפי תפקיד המקדמים הכלה והשתלבות

מערכת השעות גמישה, מותאמת ומביאה  לידי ביטוי את מגוון צרכי הלומדים ויכולותיהם

הכלה פיזית

בית הספר מונגש ומותאם לכל באיו

בבית הספר קיימים מרחבים מותאמים ומונגשים


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.

[[{{{back-destination}}}|ליעד הקודם]] מטרות ויעדים [[{{{forward-destination}}}|ליעד הבא]]